Kestävä kehitys

Työsuhdeoikeudet

Habon, sen toimittajien ja niiden alihankkijoiden on varmistettava työntekijöiden perusoikeuksien täyttyminen.

Nollatoleranssi syrjintään
Habolla tai sen toimittajilla ei saa esiintyä minkäänlaista ihonväriin, sukupuoleen, ikään, uskontoon, poliittisiin näkemyksiin, kansallisuuteen, sosiaaliseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun samankaltaiseen perustuvaa syrjintää. 
Viitaten ILO:n yleissopimuksiin nro. 100 ja 111, sekä YK:n naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen.

Luotettavat työsopimukset
Jokaisella Habon ja sen toimittajien työntekijällä on oikeus kirjalliseen työsopimukseen. Sopimukseen on kirjattava ainakin perustavanlaatuiset työehdot kuten työnimike, palkkio, työajat sekä työtehtävät.
Viitaten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, artikla 23:3.

Pakkotyö, häirintä ja kurinpitorangaistukset 
Habo ei suvaitse pakkotyötä, fyysisiä rangaistuskeinoja tai niillä uhkaamista, sopimatonta kurinpitoa, seksuaalista häirintää eikä loukkauksia työntekijöitä kohtaan.
Viitaten ILO:n yleissopimuksiin nro. 29 ja 105.

Lapsityövoimakielto 
Habo ei hyväksy lapsityövoimaa. Jos työsuhteeseen tai harjoittelijaksi otetaan nuori (15–18-vuotias), se on tehtävä noudattaen kyseisen toimintamaan työlainsäädäntöä ja työnantajan on varmistettava, että työ ei vaaranna nuoren koulunkäyntiä.
Viitaten YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, ILO:n yleissopimuksiin nro. 79, 138 ja 182, sekä ILO:n suositukseen nro. 146.
Eri maiden lainsäädännössä lapsuuden määritelmän yläikäraja vaihtelee 14 ja 16 vuoden välillä. Jos mikään lainsäädäntö ei sovellu tarkoitukseen, lapseksi on laskettava kaikki alle 15-vuotiaat.

Palkkiot ja työajat
Alin hyväksyttävä palkkio työstä on lainmukainen minimipalkkio, mutta kannustamme toimittajia maksamaan aina elämiseen riittäviä palkkoja. Palkkiot on maksettava säännöllisesti ja ajallaan. Ylityökäytännöissä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä. 
Viitaten ILO:n yleissopimuksiin nro. 131, 1 ja 14.

Lomat ja sairauspoissaolot
Kaikkien Habon ja sen toimittajien työntekijöiden on voitava käyttää lainmukaisia oikeuksiaan esim. vuosilomiin, sairauspoissaoloihin ja vanhempainvapaisiin ilman minkäänlaisia seuraamuksia.
Viitaten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, artikla 23:3.