Kestävä kehitys

Ympäristö ja laatu

Valitessasi Habo-tuotteen voit olla varma siitä, että se on valmistettu kestävästä materiaalista ja suunniteltu vastuullisesti ja harkiten.

Huolellisuus on punainen lanka, joka yhdistää nykypäiväisen tuotantomme entisaikojen takomoon. Habolla ympäristö ja laatu kulkevat käsi kädessä. Valitessasi Habo-tuotteen voit olla varma siitä, että se on valmistettu kestävästä materiaalista ja suunniteltu vastuullisesti ja harkiten. 

Laatua läpi koko ketjun
Meille laatu merkitsee paljon enemmän kuin oikeiden yksityiskohtien toimittamista oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Siinä on kyse kestävyydestä, muotoilusta ja funktiosta, mutta myös siitä, että ymmärrämme asiakkaan tarpeet ja osaamme ratkoa ongelmat.

Ympäristö – aina ohjelmassa mukana
Jokaisella yrityksellä on ympäristövaikutuksensa. Habo ei ole siitä mikään poikkeus. Ymmärrys tästä kannustaa meitä työskentelemään jatkuvasti resurssienkäytön optimoimiseksi ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Tuotteiden laatu eli niiden kestävyys käytössä edistää myös kulutuksen vähentämistä. 

Menettelyohjeet
Yritysohjeistomme käsittelee ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kantamista pohjautuen ydinarvoihimme, jotka ovat asiakaskeskeisyys, kunnioitus, perinteet, jatkuva parantaminen sekä rakkaus yksityiskohtiin. Ohjeisto koskee myös toimittajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneitamme.

Sisäinen valvonta
Toimittajiemme on varmistettava, että heidän alihankkijansa täyttävät menettelyohjeidemme ehdot ja vaatimukset. Toimittajien on myös valvottava, että alihankkijat toimivat menettelyohjeidemme mukaisesti. Jos havaitsemme, että jokin toimittaja tai alihankkija ei täytä vaatimuksiamme, edellytämme, että he korjaavat tilanteen sovitussa ajassa. Poikkeavuuksien jatkuessa tästä huolimatta lopetamme yhteistyön. Valvonta on jatkuvaa.

Minimaalisesti jätettä, maksimaalisesti kierrätystä
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on minimoitava tuottamansa jätteen määrä tehostamisen, tuotemuutosten, huoltoprosessien, materiaalioptimoinnin tai muiden toimien avulla.

Kemikaaliturvallisuus
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on varmistettava tarvittavin toimenpitein kemikaalien turvallinen käsittely, säilytys ja hävittäminen. Käytettyjen kemikaalien on täytettävä EU:n REACH-asetuksen vaatimukset. Viitaten Kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) yleissopimukseen nro. 170 sekä REACH-asetukseen.

Ilmastokompensoidut kuljetukset
Habo panostaa kuljetusten tehostamiseen ja täyttöasteen maksimointiin logistiikkaketjun jokaisessa osassa, tinkimättä kuitenkaan asiakkaiden toimitukseen liittyvien vaatimusten täyttämisestä. Yhteistyössä kuljetustoimittajiemme kanssa meillä on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi. 

Vedenlaatu
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on vältettävä vesistöjen saastuttamista jätevesipäästöjä estävin ja vähentävin toimenpitein. 

Aktiiviset energiatavoitteet
Habon toimittajilla ja niiden alihankkijoilla on oltava noudatetut suunnitelmat energiankäytön ja päästöjen vähentämiselle sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vaiheittaiselle lopettamiselle siirtymällä uudistuviin energialähteisiin.