Bærekraft

Ansettelsesrettigheter

Habo, våre leverandører og deres underleverandører må følge grunnleggende ansettelsesrettigheter.

Nulltoleranse for diskriminering
Ingen form av diskriminering må forekomme innen Habo eller hos våre leverandører på grunn av rase, kjønn, alder, religion, politiske meninger, nasjonalt/sosialt utspring, seksuell legning eller annen sammenlignbar årsak. 
Med henvisning til ILOs konvensjoner 100 og 111, samt FNs konvensjon om avskaffelse av all slags diskriminering av kvinner.

Trygge ansettelsesavtaler
Samtlige medarbeidere hos Habo og våre leverandører skal ha rett til en skriftlig ansettelsesavtale. Avtalen skal inneholde grunnleggende ansettelsesvilkår som omfatter stilling, lønn, arbeidstider og arbeidsoppgaver.
Med henvisning til FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 23:3

Tvangsarbeid, trakassering og disiplinære tiltak 
Habo aksepterer ikke tvangsarbeid, fysisk avstraffelse eller trusler om dette, urimelige disiplinære tiltak, seksuell trakassering eller krenkelser av medarbeidere.
Med henvisning til ILOs konvensjoner 29 og 105.

Aldri barnearbeid 
Habo aksepterer ikke barnearbeid. Dersom unge personer mellom 15 og 18 år ansettes eller arbeider som lærlinger – i overenstemmelse med arbeidslovgivningen i det landet der virksomheten finner sted – må arbeidsgiveren sørge for at arbeidet ikke går ut over skolegangen til medarbeideren.
Med henvisning til FNs barnekonvensjon, ILOs konvensjoner 79,138 og 182, samt ILOs anbefaling 146.
Definisjon på barn varierer mellom 14 og 16 år i henhold til nasjonal lovgivning. Dersom ingen lovgivning er satt i verk, skal personer under 15 år bli regnet som barn.

Lønn og arbeidstid
Lovfestet minimumlønn er laveste akseptable lønn, men vi oppmuntrer våre leverandører å betale levekostnadslønn til sine medarbeidere. Lønnen skal betales regelmessig og i tide. Overtid skal reguleres i henhold til nasjonal lovgivning. 
Med henvisning til ILOs konvensjoner 131, 1 og 14.

Ferie og sykefravær
Samtlige medarbeidere hos Habo eller en av våre leverandører skal bevilges sine juridiske rettigheter vedrørende ferie, sykefravær og foreldrepermisjon uten noen konsekvenser.
Med henvisning til FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 23:3.