Hållbarhet

Arbetsmiljö och Säkerhet

Habo, våra leverantörer och deras underleverantörer ska erbjuda en säker, hälsosam och god arbetsmiljö för medarbetarna.

Höga hälsokrav
Risker för arbetsplatsskador- och olyckor ska minimeras genom förebyggande åtgärder. Temperatur, ljudnivå och luftkvalitet ska överensstämma med lokal lagstiftning och relevant skyddsutrustning ska användas.
Med hänvisning till ILO:s konventioner 155, ILO:s rekommendation 164 och ILO:s vägledning om arbetsplatssäkerhet (ILO-OSH-2001).

Bra boendeförhållanden
Om en leverantör tillhandahåller bostäder till sina medarbetare ska boendeytan per person uppfylla de lagstadgade minimikraven, vara hygienisk och säker.

Säker arbetsplats
Medarbetare hos Habo-leverantörer och deras underleverantörer ska förses med nödvändig skyddsutrustning utan kostnad för medarbetaren. Maskiner och annan utrustning ska vara säker att använda och utrustad med nödvändiga säkerhetsfunktioner för att förhindra olyckor. 

Säker utrymning och brandbekämpning
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska erbjuda sina medarbetare grundläggande brandsäkerhetsutbildning och det ska finnas brandbekämpningsutrustning på arbetsplatsen. Nödutgångar ska vara tydligt utmärkta och inte blockeras. 

Rent dricksvatten
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska tillhandahålla rent dricksvatten utan kostnad för medarbetarna under arbetstid samt säkerställa att det finns hygieniska toaletter och tvättutrymmen för både män och kvinnor.
 
Korruption och mutor
Habo tolererar inte korruption, mutor, bedrägeri eller otillbörliga affärsmetoder som kan begränsa konkurrensen. Habo, våra leverantörer och deras underleverantörer ska inte agera i strid med gällande konkurrenslagstiftning i det land där man har verksamhet, marknadsför sina produkter eller gör affärer. 
Med hänvisning till FN:s konvention mot korruption.

Efterlevnad av lagar och förordningar
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska följa de lagar och förordningar som gäller i det land de är verksamma. Varje leverantör och deras underleverantörer är ansvariga för att samtliga medarbetare får tillräcklig information och utbildning om de lagkrav och bestämmelser som gäller för deras anställning.