Hållbarhet

Miljö och Kvalitet

När du väljer en produkt från Habo ska du veta den är gjord i hållbart material och med genomtänkt och ansvarsfull design.

Från smidesverkstaden till dagens moderna produktion löper en tråd av noggrannhet. För oss på Habo går miljö och kvalitet hand i hand. När du väljer en produkt från Habo ska du veta den är gjord i hållbart material och med genomtänkt och ansvarsfull design. 

Kvalitet genom hela kedjan
För oss på Habo är kvalitet mycket mer än att leverera rätt detaljer till rätt plats i rätt tid. Kvalitet handlar om hållbarhet, design och funktion men också om att förstå kundens behov och att lösa problem. 

Miljö – ständigt på agendan
Alla företag har miljöpåverkan. Habo är inget undantag. Den insikten sporrar oss att jobba kontinuerligt med att optimera resursanvändningen och minska miljöbelastningen. Produkternas kvalitet, att de håller över tid, bidrar också till att minska slit och släng. 

Vår uppförandekod
Vår uppförandekod handlar om att ta ett miljömässigt och socialt ansvar utifrån våra kärnvärden: kundfokus, respekt, tradition, ständiga förbättringar och passion för detaljer. Även våra leverantörer, deras respektive underleverantörer och samarbetspartners omfattas av uppförandekoden.

Interna revisioner
Leverantören är ansvarig för att se till att deras underleverantörer uppfyller villkoren och normerna i vår uppförandekod. Leverantören ska också kontrollera att underleverantörer arbetar i överensstämmelse med denna kod. Om en leverantör eller underleverantörer inte efterlever kraven kräver vi att en förbättring sker inom en överenskommen tidsperiod. Vid fortsatta förseelser efter det kommer vi att avsluta samarbetet. Revisioner sker löpande.

Minimalt med avfall, maximalt med återvinning
Alla typer av avfall hos Habos leverantörer och deras underleverantörer ska minimeras genom effektivisering, produktförändringar, underhållsprocesser, materialoptimering eller liknande.

Säker hantering av kemikalier
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska vidta åtgärder för att säkerställa att kemikalier hanteras, förvaras och kasseras säkert. De kemikalier som används ska följa föreskrifterna i EU-lagstiftningen REACH.
Med hänvisning till ILO:s konvention 170 och REACH

Klimatkompenserade transporter
På Habo arbetar för att i alla delar av logistikkedjan effektivisera transporterna och maximera fyllnadsgraden, utan att ge avkall på våra kunders krav på leveransen. Vi har en hög ambition att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan. 

God vattenkvalitet
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska vidta åtgärder för att undvika vattenförorening genom att förhindra och minska utsläpp av spillvatten. 

Aktiva energimål
Habos leverantörer och deras underleverantörer ska arbete efter en plan för minskad energianvändningen och reducerade utsläpp, samt en utfasning av användning av fossila bränslen och en övergång till förnybar energi.