Jämställdhet & Mångfald

Omtanken om människor och allas lika värde är en del av vår företagskultur. 

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering, där olikheter hyllas och lika förutsättningar gäller för alla. Vi ska vara goda exempel i branschen och använda vårt inflytande för att påverka våra leverantörer att skapa god arbetsmiljö och säkerhet i vardagen. Vår uppförandekod formulerar vad vi förväntar oss av våra samarbetspartners.

Habo_Hållbarhet_Åkerlandskap.jpg

Ibland är det bra att sticka ut i statistiken.

Vi har en jämn fördelning av män och kvinnor i ledningsgruppen, vilket gör att vi bryter mot den typiska könsfördelningen i företagsledningar. En jämn representation är ett uttalat mål, och vi är övertygade om att det är positivt för hela vår verksamhet.

”Vi är stolta över att bryta trenden och kommer fortsätta jobba för jämställdhet i en traditionellt mansdominerad bransch.”
 – Ajla Ajkunic, Inköps- och hållbarhetschef, Habo Gruppen

Ajla_ajkunic.jpg
Ajla Ajkunic

Habo Gruppen, våra leverantörer och deras underleverantörer ska följa grundläggande anställningsrättigheter.

Nolltolerans för diskriminering
Ingen form av diskriminering får förekomma inom Habo eller hos våra leverantörer på grund av ras, kön, ålder, religion, politiska åsikter, nationellt/socialt ursprung, sexuell läggning eller annan jämförbar grund. 
Med hänvisning till ILO:s konventioner 100 och 111 samt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Trygga anställningsavtal
Samtliga medarbetare hos Habo Gruppen och våra leverantörer ska ha rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla grundläggande anställningsvillkor såsom befattning, lön, arbetstider och arbetsuppgifter.
Med hänvisning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 23:3

Tvångsarbete, trakasserier och disciplinära åtgärder 
Habo Gruppen accepterar inte tvångsarbete, fysisk bestraffning eller hot därom, orimliga disciplinära åtgärder, sexuella trakasserier eller kränkning av medarbetare.
Med hänvisning till ILO:s konventioner 29 och 105

Aldrig barnarbete 
Habo Gruppen accepterar inte barnarbete. Om unga, personer mellan 15 och 18 år, anställs eller arbetar som lärling – i enlighet med arbetslagstiftningen i det land där verksamheten äger rum – måste arbetsgivaren säkerställa att arbetet inte äventyrar medarbetarens skolgång.
Med hänvisning till FN:s barnkonvention, ILO:s konventioner 79,138 och 182 samt ILO:s rekommendation 146.
Definitionen av barn varierar mellan 14 och 16 år enligt nationell lagstiftning. Om ingen lagstiftning är tillämplig ska personer under 15 år betraktas som barn.

Lön och arbetstid
Lagstadgad minimilön är lägsta godtagbara lön men vi uppmuntrar våra leverantörer att betala levnadslöner till sina medarbetare. Lönerna ska betalas regelbundet och i tid. Övertid ska regleras i enlighet med nationell lagstiftning. 
Med hänvisning till ILO:s konventioner 131, 1 och 14.

Semester och sjukfrånvaro
Samtliga medarbetare hos Habo eller någon av våra leverantörer ska beviljas sina juridiska rättigheter såsom semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet utan några konsekvenser.
Med hänvisning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 23:3.